Υλικό για τη Γ΄

-c=c-

CvH2v

Υλικό σχετικό με τα αλκάνια.